VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky lyžařské školy JPK Klínovec

1. Základní ustanovení, rozsah

1.1. Služby poskytuje lyžařská škola JPK Klínovec výhradně na základě následujících smluvních podmínek (VOP). Pokud není sjednáno jinak, tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti a platí pro všechny právní vztahy mezi lyžařskou školou JPK Klínovec (dále jen „LŠ“) a těmi, kdo služby lyžařské školy (dále jen „zákazník“) využívají, nebo se na ně odvolávají.

1.2. Předmětem činnosti JPK Klínovec je provoz lyžařské a snowboardové sportovní školy. Službou se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv sportovní aktivita určená pro volný čas nabízená zákazníkům, či organizovaná LŠ. To zahrnuje zejména poskytování výuky v dovednostech a znalostech lyžování, jakož i vedení a doprovázení instruktorem během výuky lyžování. Změny této dohody jsou účinné pouze tehdy, jsou-li odsouhlaseny oběma stranami, tj. lyžařskou školou a zákazníkem.

1.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluv o aktivitě mezi zákazníkem a LŠ, na základě kterých se LŠ zavazuje poskytnout služby týkající se aktivity. LŠ nebude akceptovat žádnou objednávku, ve které by účastník přímo či nepřímo vylučoval znění těchto VOP. VOP jsou součástí každé smlouvy, bez ohledu na způsob uzavření (písemně, ústně, prostřednictvím webové stránky, emailem), je-li na tuto skutečnost účastník při uzavírání smlouvy o aktivitě upozorněn (odkazem v textu smlouvy, na vydané účtence za uhrazenou aktivitu, vyvěšením na viditelném místě v provozovně JPK Klínovec, apod.).

1.4. Je-li aktivita objednána pro třetí osoby (např. dárkový certifikát apod.), je objednatel povinen podrobně seznámit jím vybraného účastníka s podmínkami těchto VOP a dalšími pokyny LŠ týkající se aktivit.

1.5. Právní vztah mezi JPK Klínovec a zákazníkem se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1.6. Účastník rezervací konkrétní aktivity prostřednictvím webového rozhraní www.jpkklinovec.cz (dále jen „webová stránka“) nebo uhrazením vybrané aktivity na pobočce JPK Klínovec potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době rezervace.

1.7. Uzavřením smlouvy o aktivitě účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání v účasti na vybrané aktivitě.

2. Základní ustanovení, rozsah

Smluvním partnerem zákazníka jsou: 

2.1. Active Klínovec spol. s r.o. se sídlem Vinařického 131/6, 120 00 Praha 2, provozovna: Sportcentrum Klínovec, Loučná pod Klínovcem 110, 431 91 Vejprty. Identifikační číslo: 27307123, a kontaktní údaje klinovec@jpk.cz, telefon +420 725 700 902. 

2.2. JPK Sportmax s.r.o., Pecerady 32, Týnec nad Sázavou, 257 41, IČO 26146274, provozovny Neklid Central Parking a Boží Dar – Konzum Čáda, kontaktní údaje klinovec@jpk.cz, telefon +420 725 700 902.

3. Nabídka, rezervace služby, uzavření smlouvy

3.1. Lyžařská škola JPK Klínovec nabízí služby na webových stránkách www.jpkklinovec.cz , a také v jejich obchodních prostorách. Smlouvu mezi lyžařskou školou JPK Klínovec a zákazníkem je možné uzavřít elektronicky nebo osobně v obchodních prostorách lyžařské školy JPK. 

3.2. Za uzavření smlouvy na dálku přes webové stránky si LŠ neúčtuje žádné poplatky. 

3.3. Prostřednictvím webové stránky navrhuje zákazník smlouvu o aktivitě tak, že vybere požadovanou aktivitu, vyplní všechny povinné údaje, potvrdí závaznost těchto VOP a prostřednictvím webového rozhraní odešle objednávku. Zákazník bere odesláním na vědomí, že je povinen uhradit cenu za aktivitu a že účast na aktivitě je možná až po plném zaplacení její ceny. Objednávka je platná až po doručení potvrzení (akceptace) od LŠ. Údaje uvedené v objednávce považuje LŠ za správné. 

3.4. Služby nabízené lyžařskou školou JPK Klínovec nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy. Po odesláním vyplněného online formuláře a odsouhlasení VOP na webových stránkách zákazníkem zašle lyžařská škola JPK Klínovec zákazníkovi potvrzení rezervace výuky a nabídne uzavření smlouvy. Pouze zasláním tohoto potvrzení objednávky vzniká smluvní vztah mezi JPK Klínovec a zákazníkem. Potvrzení objednávky slouží jako doklad pro uplatnění rezervované služby. Zákazník uvede jméno, na které byla objednávka vystavena v provozovně lyžařské školy JPK Klínovec. Lyžařská škola JPK Klínovec je oprávněna odmítnout návrh na uzavření smlouvy bez odůvodnění. Lyžařská škola JPK Klínovec se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany klienta reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. 

3.5. Místo konání aktivity určuje LŠ, pokud není místo předem uvedeno v nabídce dané aktivity, či není dáno zákazníkovi na výběr z více míst. 

3.6. V případě dárkového certifikátu je rezervaci doby konání možné provést nejpozději do data vypršení platnosti uvedeného v certifikátu. V rámci této doby je držitel certifikátu oprávněn účastnit se aktivit v něm uvedených. Pokud v této lhůtě zákazník rezervaci neprovede, platí, že se zákazník aktivity vzdává bez nároku na náhradu. Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady LŠ s vystavením certifikátu, provozem zákaznického centra, komunikace s externími poskytovateli apod. 

3.7. LŠ v rámci aktivit nezajišťuje dopravu zákazníka na místo konání aktivity, či jejich ubytování po dobu konání aktivity. V ceně aktivity není zahrnuto lyžařské/snowboardové vybavení ani skipas. 

3.8. Fotografie použité v informačních materiálech (včetně internetových prezentací) k jednotlivým aktivitám jsou pouze informační a orientační. Stroje, vybavení, pomůcky, osoby a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. Bude-li zajištěna stejná technická funkčnost věci potřebné či spojené s poskytnutím aktivity, nejde o vadu plnění, pokud bude poskytnuta aktivita s věcí či ve věci odlišné, než byla zobrazena na webových stránkách.

4. Obsah online nabídky

Nároky z ručení uplatňované vůči JPK Klínovec, které se vztahují na jakékoliv škody hmotné i nehmotné povahy, které byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, popř. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany JPK Klínovec nedošlo k prokazatelně hrubému zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. JPK Klínovec si výslovně vyhrazuje právo provést bez zvláštního upozornění změnu, doplnění, vymazání částí internetových stránek nebo celé nabídky či prezentaci dočasně nebo s konečnou platností zastavit.

5. Ceny, platební podmínky

5.1. Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je zákazník povinen uhradit před jejich konáním. Formu úhrady volí zákazník při objednávce aktivity nebo na základě dohody s LŠ. Dárkový certifikát je platný až s plným uhrazením jeho ceny.

5.2. Ceny za poskytnutí aktivit jsou určeny ceníkem LŠ, uveřejněným na webových stránkách LŠ a v obchodních prostorách LŠ JPK Klínovec. Všechny ceny jsou včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem. Platbu potvrzené objednávky je možné uhradit v obchodních prostorách JPK Klínovec buď platbou v hotovosti, nebo platební kartou. 

5.3. Pro účastníka je vždy závazná cena dohodnutá ve smlouvě o aktivitě. LŠ je oprávněna ceník kdykoliv změnit, tato změna se však nedotýká již uzavřených smluv.

6. Rozsah poskytovaných služeb a uplatnění reklamací

6.1. Lyžařská a snowboardová výuka probíhá denně za každého počasí certifikovanými instruktory. 

6.2. V případě onemocnění či jiné absence předem objednaného instruktora aktivity může LŠ nahradit takového instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. 

6.3. Vyučovací hodina trvá 50 minut. Výuka probíhá na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zákazník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Prodávající doporučuje sjednat si před zahájením výuky úrazové pojištění. 

6.4. Zákazník je povinen před započetím výuky pravdivě instruktora informovat o svých lyžařských a snowboardových schopnostech a zkušenostech a případně také o zdravotních potížích, které by se mohly při výkonu sportu projevit. V případě, že zákazník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na aktivitě nebo pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě ohlásit instruktorovi a LŠ a ihned ukončit svoji účast na dané aktivitě. 

6.5. Klient musí přesně a důsledně respektovat a dodržovat pokyny instruktora JPK Klínovec. Nerespektování pokynů a napomenutí opravňuje instruktory JPK Klínovec k okamžitému ukončení smlouvy bez nároku na jakoukoliv náhradu. JPK Klínovec neodpovídá za škody či dodatečné náklady, které účastníkovi v důsledku tohoto postupu vzniknou. 

6.6. Služba lyžařské nebo snowboardové výuky bude poskytnuta na předem domluveném místě a v předem sjednaném čase. LŠ může změnit místo konání aktivity, či jiné podmínky konání aktivity (za předpokladu základních parametrů aktivity). O této změně je LŠ povinna zákazníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či jinou vhodnou formou. 

6.7. V den konání aktivity je zákazník povinen se nahlásit v LŠ nejméně 30 minut před začátkem výuky. Pokud tak zákazník neučiní, jeho rezervace aktivity může být ze strany LŠ zrušena. 

6.8. V případě, že se klient nedostaví na místo určení v předem domluvený čas, nemá nárok na náhradu takto zmeškané služby, ani na vrácení ceny aktivity (popř. její poměrné části). Zaplacená cena kryje již vzniklé náklady LŠ s přípravou účasti zákazníka na aktivitě a ostatní související náklady. Instruktor čeká na klienta maximálně 10 minut od sjednaného začátku služby. 

6.9. Při zaplacení výuky obdrží klient dva totožné doklady o zaplacení (dále jen doklad) se jménem instruktora, který byl klientovi přidělen a dalšími potřebnými informacemi. Před začátkem lekce se klient prokáže dokladem u přiděleného instruktora a odevzdá mu jeden doklad, druhý si ponechá (tento doklad lze použít jako slevu na další výuku). Klient má nárok zúčastnit se pouze výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na dokladu. Změny časů, popř. forem výuky lze uskutečnit pouze v kanceláři lyžařské školy JPK Klínovec. Ztrátu dokladu je klient povinen neprodleně nahlásit v kanceláři lyžařské školy, kde mu bude vystaven duplikát dokladu. 

6.10. V případě, že lyžařská škola není z kapacitních důvodů schopna pokrýt všechny požadavky na privátní výuku, může klientovi nabídnout tuto výuku v jiném čase, popř. skupinovou výuku. Skupinová výuka se koná pouze v případě, jsou-li v dané skupině minimálně 4 klienti. 

6.11. Pokud se požadovaná skupina nenaplní, může lyžařská škola klientovi nabídnout jiný čas výuky nebo výuku privátní. U skupinové výuky lyžařská škola negarantuje stejného instruktora po celou dobu výuky. Klienti jsou do skupin rozdělovány podle věku a pokročilosti. U skupinové výuky je brán ohled na „nejslabší článek“ skupiny. V případě privátní výuky pro 2-3 osoby není vhodné sloučit osoby rozdílného věku nebo rozdílné úrovně. Všichni klienti lyžařské školy mají po dobu výuky volný vstup do dětského lyžařského parku u penzionu Max Klínovec.

 6.12. V případě, že se klient nedostaví na skupinovou výuku minimálně 10 minut po začátku lekce, nemusí být s ohledem na průběh výuky a metodické zásady na výuku přijat. 

6.13. Klient nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za vhodné oblečení, vybavení a svůj zdravotní stav. 

6.14. V případě jakékoliv stížnosti, reklamace či problémů týkající se výuky či jejího průběhu apod. je zákazník povinen toto řešit ihned po vyskytnutí problému v kanceláři LŠ, aby LŠ škola mohla včas a adekvátně reagovat a vyřešit problém k oboustranné spokojenosti. Při pozdější reklamaci nemůže LŠ situaci objektivně posoudit a vyřešit, proto zákazník nemá nárok na jakoukoli náhradu.

7. Další ujednání, storno podmínky

7.1.    Objednané a zaplacené služby propadají bez náhrady, pokud jich nebude využito do konce zimní sezóny, ve které byly služby zakoupeny. 

7.2.    V případě nemoci či zranění zákazníka, které mu brání v účasti na aktivitě, je možné storno či vrácení peněz za nevyužité služby, a to na základě předložení lékařského potvrzení, s následujícími storno podmínkami:     

– v den konání aktivity: 0% z uhrazené částky     
– následující dny: 100% z uhrazené částky 

7.3.    Zákazník je oprávněn stornovat svoji účast na rezervované/zaplacené aktivitě nejpozději 3 dny před sjednaným termínem, v příslušný den do 16:30 hod. Po uplynutí této lhůty lze aktivitu zrušit s následujícími storno podmínkami:    

– 2 dny před výukou: 25% z uhrazené částky    
– 1 den před výukou: 50% z uhrazené částky    
– v den konání aktivity: 100% z uhrazené částky 

7.4.    JPK Klínovec si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu a/nebo jiných návykových látek, dále s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá instruktora. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody. 

7.5.    V případě, že účastník nedodržuje povinnosti smluvních stran, bude z výuky vyloučen bez náhrady. 

7.6.    Ze závažných důvodů (např. kvůli událostem vyšší moci, jako vznik ohniska nákazy nebezpečnou chorobou, či vyhlášení ochranného nebo zakázaného pásma pro vstup osob, lavinové nebezpečí nebo jeho následky, stávka, rozumně nepředvídané technické selhání, apod.) může LŠ zrušit konání aktivity a je-li to možné nabídnout účastníkům nový termín jejího konání. O této změně je povinen účastníka informovat bez zbytečného odkladu, a to zasláním emailové zprávy či telefonicky. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit aktivity v žádném navrhovaném náhradním termínu, či termín aktivity pro svůj charakter není možné posunout, má účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny aktivity (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke zrušení až po zahájení aktivity). LŠ nezodpovídá za škody či dodatečné náklady, které zákazníkovi vzniknou v důsledku tohoto postupu. 

7.7.    Prodávající je povinen kupujícímu vrátit:  0% uhrazené částky:

– pokud lekce skončila z důvodů na straně klienta
– v případě špatných povětrnostních podmínek (déšť, vítr, silné sněžení)
– omezení provozu přepravního zařízení 100% uhrazené částky:
– pokud byla lekce ukončena z důvodu na straně lyžařské školy. 

7.8.    Částka se vrací v hotovosti v kanceláři lyžařské školy. 

7.9.    Osoby mladší 18 let se mohou aktivity zúčastnit pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. 

7.10.    Účastníci do 18 let mají povinnou helmu po celou dobu výuky. 

7.11.    Zákazník bere na vědomí, že pokud bude během výuky pořízena fotodokumentace či jiný záznam aktivity, vyhrazuje si lyžařská škola JPK Klínovec právo tyto materiály, které neobsahují zákazníkovu identifikaci, použít v rámci propagace na internetu (webové stránky, Facebook, Instagram).

8. Odpovědnost za škodu

8.1.    LŠ odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud taková škoda byla způsobená zástupci LŠ v důsledku nedbalosti a v souvislosti s aktivitou.

8.2.    LŠ neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

8.3.    LŠ neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů LŠ či jejích instruktorů.

8.4.    Lyžařská škola nenese odpovědnost za škody klientů způsobené třetí osobou nebo škody z nedbalosti.

8.5.    Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí LŠ nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na aktivitě.

9. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Klient dává zaplacením za výuku lyžařské škole souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných při registraci za účelem jeho řádné identifikace. Klient tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Lyžařská škola se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Lyžařská škola bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb klientovi.

10. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2020
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla neúčinná nebo se takovými stala, neovlivní to účinnost ostatních ustanovení ani celého právního úkonu. Neúčinné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které nejblíže odpovídá účelu neúčinného ustanovení. Jakékoli změny těchto VOP musí být provedeny písemně. LŠ JPK Klínovec je oprávněna libovolně měnit či doplňovat znění VOP jednostranně, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

S kým spolupracujeme?